Δασολογικές μελέτες υποστήριξης έργων - Φυτοτεχνικές μελέτες αποκατάστασης - Ειδικές αδειοδοτήσεις 


Δασικοί Χάρτες 

Συμμετοχή στην εκπόνηση Δασικού Χάρτη τριών Περιφερειακών Ενοτήτων και στην Αναθεώρηση Δασικού Χάρτη


Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά 

Μελέτη Διαχείρισης Βλάστησης και Δασικών Οικοσυστημάτων καθώς και προτεινόμενων Δασοτεχνικών Εργασιών εντός του Αρχαιολογικού Χώρου του Μυστρά 


Προγράμματα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μεταλλείων Φωκίδας - Φθιώτιδας


Επιστημονική υποστήριξη δράσεων - δασολογική εκτίμηση προτάσεων


Δασολογικές μελέτες υποστήριξης ακίνητης περιουσίας


Detailed information for individual projects is provided only upon request and after consultation with interested parties due to existing confidentiality agreements